Співраця

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 

НА СТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ЗАМОВЛЕННЯ

Наведена нижче інформація є пропозицією укласти договір на створення об’єкту авторського права, надання послуг (виконання робіт) з метою створення за завданням замовника об’єкту авторського права (твору) і передачу замовнику виключних або невиключних майнових прав на умовах, передбачених положеннями цього Договору.

Фізична особа-підприємець Вітюк Галина Леонідівна, РНОКПП 3065108061 (надалі-Автор) з однієї сторони, пропонує необмеженому колу юридичних чи фізичних осіб, з іншої сторони (надалі-Замовник), разом іменуються-Сторони, отримати право використовувати створений Автором об’єкт авторського права, на умовах визначених цим договором (надалі – Договір).

Наведений нижче Договір є публічним і згідно ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України Автор бере на себе зобов’язання надавати послуги з метою створення за завданням замовника об’єкту авторського права (твору) і передачу замовнику виключних або невиключних майнових прав, визначені цим Договором, кожному, хто уклав даний Договір, а його умови є однакові для усіх Замовників, для чого Автор публікує цей Договір про таке:

 

1. Загальні положення та визначення термінів

 

1.1. Даний Договір укладається шляхом повної та безумовної згоди Замовника на укладення Договору в повному обсязі без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір складений та діє відповідно до вимог ст. ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами даного Договору шляхом подання Автору письмової заяви-приєднання до умов даного Договору, за формою, наведеною у Додатку 1 до нього.

1.4. Якщо Сторона не згідна з умовами даного Договору, вона не має права укладати даний Договір та користуватись послугами, що надаються за ним.

1.5. Публічний договір – правочин про надання послуг, який встановлює однакові для всіх умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником;

1.6. Автор – Фізична особа-підприємець, яка бере на себе зобов’язання надавати послуги з метою створення за завданням замовника об’єкту авторського права (твору) і передачу Замовнику виключних або невиключних майнових прав

1.7. Замовник - фізична або юридична особа, що уклала з Автором даний Договір.

1.8. Акцепт – повна і безумовна згода Замовника укласти даний Договір, шляхом подання Автору письмової заяви-приєднання та/або з моменту переказу/оплати Замовником авансової плати.

 

2. Предмет Договору

 

2.1. Предметом Договору є послуга, що полягає в сукупності корисних дій, а саме:

проведення Автором за замовленням Замовника фотозйомки, що включає та не обмежується розробкою концепції, подачі бренду, сюжетів, консультацій, підготовку, організацію, проведення фотосесій-процесу фотографування певних об’єктів або людей, а також обробкою фотографічних творів, послуг з дизайну, підготовці рекламних матеріалів.

2.2. Процес фотозйомки проводиться за домовленістю Сторін: в студії Автора, на території Замовника тощо, відповідно до встановлених тарифів Автора.

 

3. Ціна Договору

 

3.1. Попередня вартість послуг встановлюється відповідно до тарифів Автора, що вказується в заяві-приєднання. Вартість послуг може корегуватись після проведення фотозйомки і відбору відзнятих кадрів для проведення обробки, ретуші. Вартість послуг може корегуватись в зв’язку з збільшенням запланованого/обумовленого часу фотозйомки.

3.2. Оплата здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Автора, або готівкою в касі Автора.

3.2. З метою бронювання точної дати та часу надання послуг Замовник повинен внести передоплату в розмірі 50% від попередньої вартості послуги.

3.3. Передоплата не повертається у разі відмови від послуг Замовником.

3.4. Замовник оплачує повну вартість послуг Автора в день надання послуг.

3.5. У випадку значного зростання індексу інфляції (більш ніж 5%), зміни кон’юнктури ринку або зміни інших факторів, що суттєво впливають на вартість послуг, Автор має право в односторонньому порядку переглянути вартість послуг, які надає. Про зміну вартості послуг Замовник повідомляється шляхом направлення листа на електронну пошту, вказану Замовником в заяві-приєднання. Після отримання такого листа Замовник зобов'язаний з'явитись до Автора протягом 3 (трьох) робочих днів для оформлення змін до Договору.

 

4. Авторські та суміжні права

 

4.1. Авторські та суміжні права на всі фотографії належать Автору. Замовник надає згоду на редагування фотографій, публікації Автором фотографій в Інтернеті, друкованих виданнях та демонстрації на виставках, конкурсах, внесення фотографій до портфоліо Автора.

4.2. Замовник має право на використання фотографій, і зобов'язується повідомляти про своє рішення щодо розміщення фотографій заздалегідь, до проведення фотосесії.

4.3. Замовник має право на використання отриманого фотоматеріалу, відповідно до укладеної заяви-приєднання, умов цього Договору, законодавства України щодо авторських та суміжних прав, при цьому відповідно до ст. 438 Цивільного кодексу України, вказівка авторства і посилання на фотографа обов'язкове.

4.4. Замовник має право на викуп авторських майнових прав на фотографії, про що вказується в заяві-приєднанні. Вартість передачі авторських майнових прав оплачується окремо відповідно до тарифів Автора.

4.5. При передачі авторських майнових прав Замовнику, Замовник зобов’язується виконувати п.4.3. Договору, а п.4.1. Договору не припиняє свою дію.

 

5. Відповідальність Сторін

 

5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання умов Договору, Сторони несуть відповідальність передбачену Договором та чинним законодавством України.

5.2. У разі прострочення здійснення грошових розрахунків, передбачених Договором, Замовник зобов’язаний сплатити Автору борг з урахуванням встановленого індексу інфляції та 1 (одного) відсотка від суми боргу за кожну добу прострочення .

 

6. Інші положення

6.1.  Автор залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни у цей Договір, шляхом опублікування нової редакції Договору на Сайті. Замовник зобов’язується самостійно відслідковувати зміни, внесені у Договір, шляхом ознайомлення із новою редакцією Договору на Сайті. Замовник розуміє і погоджується з тим, що якщо він замовляє Послугу / проводить Оплату після дати внесення відповідних змін до Договору / не відмовляється від Договору протягом доби з дати внесення відповідних змін до Договору, нова редакція Договору вважається узгодженою та прийнятою Замовником.

6.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не дійдуть згоди в результаті переговорів, вирішення спору відбувається у судовому порядку згідно вимог чинного законодавства України.

6.3. Цей Договір уособлює повне розуміння Сторонами своїх прав і обов’язків, та не існує будь-яких інших домовленостей, які би утруднили або зробили неможливим виконання умов цього Договору.

6.4. Якщо будь-які пункти цього Договору повністю або частково виявляться недійсними (нікчемним) або таким, що суперечить діючому законодавству України, всі інші положення Договору залишаться в силі. Визнання недійсними окремих частин цього Договору не тягне за собою недійсність всього Договору.

6.5. Замовник гарантує, що всі умови Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі. Незалежно від фактичного ознайомлення з текстом Договору , якщо Замовник замовляє послугу та/або перераховує оплату, Замовник вважається ознайомленим з текстом цього Договору, та таким, що повністю і беззастережно прийняв умови Договору.

6.6.  Відносини за цим Договором регулюються положеннями цього Договору та діючого в Україні законодавства. В разі, якщо відносини, що виникають за цим договором, не врегульовані діючим законодавством України та/або цим Договором, відносини сторін регулюватимуться відповідно до звичаїв ділового обороту.

6.7. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

6.8.Усі додатки до даного Договору є його невід’ємними частинами.

6.9.Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, окрім випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

6.10. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його замовлення.

6.11.Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства.

6.12.Договір є публічним та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами.

 

7. Форс-мажор

7.1. Автор не несе відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та / або збої роботи комп'ютерної мережі , страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Автором умов Договору і непідконтрольні Авторові.

7.2. У разі неможливості надання послуг з вини Автора, Автор зобов'язується зробити повернення грошових коштів, сплачених Замовником. В інших випадках повернення грошових коштів не проводиться.

 

8. Строк дії Договору

 

8.1. Цей Договір набирає чинності та вступає у дію з моменту переказу/оплати Замовником авансової плати, та/або підписання заяви-приєднання.

8.2.Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

8.3.Дія Договору може бути припинена за згодою Сторін;

8.4.Припинення дії Договору не звільняє Замовника від обов’язків, які виникли у нього під час дії та на підставі даного Договору.

Цей Договір складений та опублікований Автором 01.02.2022 року

© Галина Витюк 2022